Individual Elements

←5P36
5P38→

5P37

Elements Used in 5P37
  1. 5p33  5P37d
  2. 5p29  5P37d
  3. 4a1  5P37s

Nihil in natura datur quod huic amori intellectuali sit contrarium sive quod ipsum possit tollere.

DEMONSTRATIO: Hic intellectualis amor ex mentis natura necessario sequitur quatenus ipsa ut æterna veritas per Dei naturam consideratur (per propositiones 33 et 29 hujus). Si quid ergo daretur quod huic amori esset contrarium, id contrarium esset vero et consequenter id quod hunc amorem posset tollere, efficeret ut id quod verum est, falsum esset, quod (ut per se notum) est absurdum. Ergo nihil in natura datur etc. Q.E.D.

SCHOLIUM: Partis quartæ axioma res singulares respicit quatenus cum relatione ad certum tempus et locum considerantur, de quo neminem dubitare credo.

In de natuur is niets, 't welk tegen deze verstandelijke liefde strijd, of 't welk de zelfde kan wechneemen.

Betoging.--Deze verstandelijke liefde volgt nootzakelijk uit de natuur van de ziel, voor zo veel zy, als een eeuwige waarheit, door Gods natuur aangemerkt word; volgens de drieëndartigste en negenëntwintigste Voorstellingen van dit deel. Indien 'er dan iets was, 't welk tegen deze liefde streed, zo zou dit tegen de waarheit strijden; en by gevolg zou dit, 't welk deze liefde zou konnen wechneemen, te weegbrengen dat het geen, 't welk waar is, valsch zou wezen; 't welk (gelijk uit zich zelf blijkt) ongerijmt is.

Byvoegsel.--De Kundigheit van 't vierde deel heeft haar opzicht op de bezondere dingen, voor zo veel zy met betrekking tot zekere tijt en plaats aangemerkt worden, daar aan, gelijk ik geloof, niemant twijffelt.

There is nothing in nature, which is contrary to this intellectual love, or which can take it away.

Proof.--This intellectual love follows necessarily from the nature of the mind, in so far as the latter is regarded through the nature of God as an eternal truth (V. xxxiii. and xxix.). If, therefore, there should be anything which would be contrary to this love, that thing would be contrary to that which is true; consequently, that, which should be able to take away this love, would cause that which is true to be false; an obvious absurdity. Therefore there is nothing in nature which, &c. Q.E.D.

Note.--The Axiom of Part IV. has reference to particular things, in so far as they are regarded in relation to a given time and place: of this, I think, no one can doubt.

Elements in Which 5P37 is Used
  1. 5P37  5p38d