Individual Elements

←5P2
5P4→

5P3

Elements Used in 5P3
  1. 3gda  5P3d
  2. 2p21  5P3d
  3. 2p21s  5P3d
  4. 3p3  5P3d

Affectus qui passio est, desinit esse passio simulatque ejus claram et distinctam formamus ideam.

DEMONSTRATIO: Affectus qui passio est, idea est confusa (per generalem affectuum definitionem). Si itaque ipsius affectus claram et distinctam formemus ideam, hæc idea ab ipso affectu quatenus ad solam mentem refertur, non nisi ratione distinguetur (per propositionem 21 partis II cum ejusdem scholio) adeoque (per propositionem 3 partis III) affectus desinet esse passio. Q.E.D.

COROLLARIUM: Affectus igitur eo magis in nostra potestate est et mens ab eo minus patitur quo nobis est notior.

De hartstocht, die een lijding is, houd op lijding te wezen, zo haast als wy der zelfder klaar en onderscheide denkbeelt vormen.

Betoging.--De hartstocht, die een lijding is, is een verward denkbeelt; volgens d'algemene Bepaling der hartstochten. Indien wy dan een klaar en onderscheide denkbeelt van de hartstocht zelf vormen, zo zal dit denkbeelt niet, dan door de reden, van de hartstocht zelf, voor zo veel het tot de ziel alleen toegepast word, onderscheiden worden; volgens de tweeëntwintigste Voorstelling van het tweede deel: en dieshalven (volgens de darde Voorstelling van 't darde deel) houd de hartstocht op een lijding te wezen; gelijk te betogen stond.

Toegift.--De hartstocht dan is zo veel te meer in onze macht, en de ziel lijd zo veel te minder daar af, als hy meer aan ons bekent is.

An emotion, which is a passion, ceases to be a passion, as soon as we form a clear and distinct idea thereof.

Proof.--An emotion, which is a passion, is a confused idea (by the general Def. of the Emotions). If, therefore, we form a clear and distinct idea of a given emotion, that idea will only be distinguished from the emotion, in so far as it is referred to the mind only, by reason (II. xxi., and note); therefore (III. iii.), the emotion will cease to be a passion. Q.E.D.

Corollary--An emotion therefore becomes more under our control, and the mind is less passive in respect to it, in proportion as it is more known to us.

Elements in Which 5P3 is Used
  1. 5P3  5p18s
  2. 5P3  5p20s
  3. 5P3c  5p42d