Individual Elements

←5P16
5P18→

5P17

Elements Used in 5P17
  1. 2p32  5P17d
  2. 2d4  5P17d
  3. 3gda  5P17d
  4. 1p20c2  5P17d
  5. 3daii  5P17d
  6. 3daiii  5P17d
  7. 5p17  5P17c
  8. 3davi  5P17c
  9. 3davii  5P17c

Deus expers est passionum nec ullo lætitiæ aut tristitiæ affectu afficitur.

DEMONSTRATIO: Ideæ omnes quatenus ad Deum referuntur, veræ sunt (per propositionem 32 partis II) hoc est (per definitionem 4 partis II) adæquatæ atque adeo (per affectuum generalem definitionem) Deus expers est passionum. Deinde Deus neque ad majorem neque ad minorem perfectionem transire potest (per II corollarium propositionis 20 partis I) adeoque (per 2 et 3 affectuum definitiones) nullo lætitiæ neque tristitiæ affectu afficitur. Q.E.D.

COROLLARIUM: Deus proprie loquendo neminem amat neque odio habet. Nam Deus (per propositionem præcedentem) nullo lætitiæ neque tristitiæ affectu afficitur et consequenter (per 6 et 7 affectuum definitiones) neminem etiam amat neque odio habet.

God is zonder lijdingen, en word van geen hartstocht van blijschap, of van droefheit aangedaan.

Betoging.--Alle denkbeelden, voor zo veel zy tot God betrokken en toegepast worden, zijn waar, (volgens de tweeëndartigste Voorstelling van het tweede deel) dat is (volgens de vierde Bepaling van het tweede deel) evenmatig; en dieshalven, (volgens d' algemene Bepaling der hartstochten) God is zonder lijdingen. Wijders, God kan tot noch meerder, noch tot minder volmaaktheit overgaan; volgens de tweede Toegift van de twintigste Voorstelling in 't eerste deel: en word dieshalven (volgens de tweede en darde Bepaling der hartstochten) door geen hartstocht van blijschap, of van droefheit aangedaan: 't welk te betogen stond.

Toegift.--God, om eigentlijk te spreken, bemint en haat niemant. Want God (volgens de voorgaande Voorstelling) word van geen hartstocht van blijschap, noch van droef heit aangedaan; en by gevolg (volgens de zeste en zevende Bepalingen der hartstochten) bemint en haat niemant.

God is without passions, neither is he affected by any emotion of pleasure or pain.

Proof.--All ideas, in so far as they are referred to God, are true (II. xxxii.), that is (II. Def. iv.) adequate; and therefore (by the general Def. of the Emotions) God is without passions. Again, God cannot pass either to a greater or to a lesser perfection (I. xx. Coroll. ii.); therefore (by Def. of the Emotions, ii. iii.) he is not affected by any emotion of pleasure or pain.

Corollary.--Strictly speaking, God does not love or hate anyone. For God (by the foregoing Prop.) is not affected by any emotion of pleasure or pain, consequently (Def. of the Emotions, vi. vii.) he does not love or hate anyone.

Elements in Which 5P17 is Used
  1. 5P17c  5p19d