Individual Elements

←5A2
5P2→

5P1

Elements Used in 5P1
  1. 2p7  5P1d
  2. 2p6c  5P1d
  3. 2p18  5P1d
  4. 3p2  5P1d

Prout cogitationes rerumque ideæ ordinantur et concatenantur in mente, ita corporis affectiones seu rerum imagines ad amussim ordinantur et concatenantur in corpore.

DEMONSTRATIO: Ordo et connexio idearum idem est (per propositionem 7 partis II) ac ordo et connexio rerum et vice versa ordo et connexio rerum idem est (per corollaria propositionum 6 et 7 partis II) ac ordo et connexio idearum. Quare sicuti ordo et connexio idearum in mente fit secundum ordinem et concatenationem affectionum corporis (per propositionem 18 partis II) sic vice versa (per propositionem 2 partis III) ordo et connexio affectionum corporis fit prout cogitationes rerumque ideæ ordinantur et concatenantur in mente. Q.E.D.

Gelijk de denkingen, en de denkbeelden der dingen in de ziel geschikt, en te zamen geschakelt worden; zo worden d'aandoeningen des lighaams, of de beelden der dingen naaukeuriglijk in 't lighaam geschikt, en te zamen geschakelt.

Betoging.--D' ordening en samenknoping der denkbeelden is de zelfde, (volgens de zevende Voorstelling van het tweede deel) als d'ordening en samenknoping der dingen: en wederom, d'ordening en samenknoping der dingen is de zelfde, (volgens de Toegift van de zeste en zevende Voorstellingen in het tweede deel) als d'ordening en samenknoping der denkbeelden. Dieshalven, gelijk d'ordening en samenknoping der denkbeelden in de ziel geschied, naar d'ordening en samenschakeling der aandoeningen des lighaams, (volgens d'achtiende Voorstelling van het tweede deel) zo geschied, van d'andere zijde, (volgens de tweede Voorstelling van 't darde deel) d'ordening en samenknoping der aandoeningen des lighaams, naar dat de denkingen, en denkbeelden der dingen in de ziel geschikt en te zamengeschakelt worden; gelijk te betogen stond.

Even as thoughts and the ideas of things are arranged and associated in the mind, so are the modifications of body or the images of things precisely in the same way arranged and associated in the body.

Proof.--The order and connection of ideas is the same (II. vii.) as the order and connection of things, and vice versa the order and connection of things is the same (II. vi. Coroll. and vii.) as the order and connection of ideas. Wherefore, even as the order and connection of ideas in the mind takes place according to the order and association of modifications of the body (II. xviii.), so vice versa (III. ii.) the order and connection of modifications of the body takes place in accordance with the manner, in which thoughts and the ideas of things are arranged and associated in the mind. Q.E.D.
Elements in Which 5P1 is Used
  1. 5P1  5p10d