Individual Elements

←4P6
4P8→

4P7

Elements Used in 4P7
 1. 3gda  4P7d
 2. 4p5  4P7d
 3. 2p6  4P7d
 4. 3p5  4P7d
 5. 4a1  4P7d
 6. 2p12  4P7d
 7. 4p7  4P7c
 8. 3gda  4P7c

Affectus nec cœrceri nec tolli potest nisi per affectum contrarium et fortiorem affectu cœrcendo.

DEMONSTRATIO: Affectus quatenus ad mentem refertur est idea qua mens majorem vel minorem sui corporis existendi vim quam antea affirmat (per generalem affectuum definitionem quæ reperitur sub finem tertiæ partis). Cum igitur mens aliquo affectu conflictatur, corpus afficitur simul affectione qua ejus agendi potentia augetur vel minuitur. Porro hæc corporis affectio (per propositionem 5 hujus) vim a sua causa accipit perseverandi in suo esse; quæ proinde nec coerceri nec tolli potest nisi a causa corporea (per propositionem 6 partis II) quæ corpus afficiat affectione illi contraria (per propositionem 5 partis III) et fortiore (per axioma hujus) atque adeo (per propositionem 12 partis II) mens afficietur idea affectionis fortioris et contrariæ priori hoc est (per generalem affectuum definitionem) mens afficietur affectu fortiori et contrario priori qui scilicet prioris existentiam secludet vel tollet ac proinde affectus nec tolli nec coerceri potest nisi per affectum contrarium et fortiorem. Q.E.D.

COROLLARIUM: Affectus quatenus ad mentem refertur nec coerceri nec tolli potest nisi per ideam corporis affectionis contrariæ et fortioris affectione qua patimur. Nam affectus quo patimur nec coerceri nec tolli potest nisi per affectum eodem fortiorem eique contrarium (per propositionem præcedentem) hoc est (per generalem affectuum definitionem) nisi per ideam corporis affectionis fortioris et contrariæ affectioni qua patimur.

Een hartstocht kan niet ingetoomt, noch wechgenomen worden; dan door een strijdige hartstocht, en die sterker is, dan de geen, die ingetoomt moet worden.

Betoging.--De hartstocht, voor zo veel hy tot de ziel toegepast word, is een denkbeelt, door 't welk de ziel meerder of minder kracht haars lighaams van wezentlijk te zijn, dan te voren, bevestigt; volgens d' algemene Bepaling der hartstochten. Als dan de ziel van enige hartstocht word bestreden, zo word te gelijk het lighaam aangedaan door d' aandoening, door de welke des zelfs vermogen van te doen vermeerdert, of vermindert word. Wijders, deze aandoening des lighaams (volgens de vijfde Voorstelling van dit deel) ontfangt van haar oorzaak de kracht van in haar wezen te volharden, de welke dieshalven niet ingetoomt, noch wechgenomen kan worden, dan van een lighamelijke oorzaak, (volgens de zeste Voorstelling van het tweede deel) die 't lighaam met een aendoening, tegen het zelfde strijdig, aandoet, (volgens de vifde Voorstelling van het darde deel) en met een sterker aandoening; volgens de Kundigheit van dit deel. En dieshalven, de ziel zal met het denkbeelt van een sterker aandoening, tegen de voorgaande strijdig, aangedaan worden; dat is, (volgens d' algemene Bepaling der hartstochten) de ziel zal aangedaan worden met een sterker hartstocht, en die tegen de voorgaande strijdig is, te weten, die de wezentlijkheit van de voorgaande uitsluit, of wechneemt: en dieshalven, de hartstocht kan niet wechgenomen, noch ingetoomt worden, dan door een strijdige en sterker hartstocht; 't welk te betogen stond.

Toegift.--De hartstocht, voor zo veel hy tot de ziel toegepast word, kan niet ingetoomt, noch wechgenomen worden, dan door het denkbeelt van een strijdige aandoening des lighaams, en sterker dan d'aandoening, door de welke wy lijden. Want de hartstocht, door de welk wy lijden, kan niet ingetoomt, noch wechgenomen worden, dan door een hartstocht, sterker dan de zelfde, en daar tegen strijdig; (volgens de voorgaande Voorstelling) dat is (volgens d' algemene Bepaling der hartstochten) niet dan door het denkbeelt des lighaams van een sterker aandoening, en strijdig tegen d' aandoening, door de welke wy lijden.

An emotion can only be controlled or destroyed by another emotion contrary thereto, and with more power for controlling emotion.

Proof.--Emotion, in so far as it is referred to the mind, is an idea, whereby the mind affirms of its body a greater or less force of existence than before (cf. the general Definition of the Emotions at the end of Part III.). When, therefore, the mind is assailed by any emotion, the body is at the same time affected with a modification whereby its power of activity is increased or diminished. Now this modification of the body (IV. v.) receives from its cause the force for persistence in its being; which force can only be checked or destroyed by a bodily cause (II. vi.), in virtue of the body being affected with a modification contrary to (III. v.) and stronger than itself (IV. Ax.); wherefore (II. xii.) the mind is affected by the idea of a modification contrary to, and stronger than the former modification, in other words, (by the general definition of the emotions) the mind will be affected by an emotion contrary to and stronger than the former emotion, which will exclude or destroy the existence of the former emotion; thus an emotion cannot be destroyed nor controlled except by a contrary and stronger emotion. Q.E.D.

Corollary.--An emotion, in so far as it is referred to the mind, can only be controlled or destroyed through an idea of a modification of the body contrary to, and stronger than, that which we are undergoing. For the emotion which we undergo can only be checked or destroyed by an emotion contrary to, and stronger than, itself, in other words, (by the general Definition of the Emotions) only by an idea of a modification of the body contrary to, and stronger than, the modification which we undergo.

Elements in Which 4P7 is Used
 1. 4P7  4p14d
 2. 4P7  4p15d
 3. 4P7  4p37s2
 4. 4P7  4p69d