Individual Elements

←4P63
4P65→

4P64

Elements Used in 4P64
  1. 4p8  4P64d
  2. 3daiii  4P64d
  3. 3p6  4P64d
  4. 3p7  4P64d
  5. 3d2  4P64d
  6. 3p3  4P64d
  7. 2p29  4P64d

Cognitio mali cognitio est inadæquata.

DEMONSTRATIO: Cognitio mali (per propositionem 8 hujus) est ipsa tristitia quatenus ejusdem sumus conscii. Tristitia autem est transitio ad minorem perfectionem (per 3 affectuum definitionem) quæ propterea per ipsam hominis essentiam intelligi nequit (per propositiones 6 et 7 partis III) ac proinde (per definitionem 2 partis III) passio est quæ (per propositionem 3 partis III) ab ideis inadæquatis pendet et consequenter (per propositionem 29 partis II) ejus cognitio nempe mali cognitio est inadæquata. Q.E.D.

COROLLARIUM: Hinc sequitur quod si mens humana non nisi adæquatas haberet ideas, nullam mali formaret notionem.

De kennis van 't quaat is een onëvenmatige kennis.

Betoging.--De kennis van 't quaat (volgens d' achtste Voorstelling in dit deel) is de droefheit zelve, voor zo veel wy daar af meêwustig zijn: maar de droefheit is een overganing tot een minder volmaaktheit, (volgens de darde Bepaling der hartstochten) de welke dieshalven niet door de wezentheit zelve van de mensch verstaan kan worden; volgens de zeste en zevende Voorstellingen van't darde deel: en dieshalven is zy (volgens de tweede Bepaling van 't darde deel) een lijding, de welke (volgens de darde Voorstelling van't darde deel) van onëvenmatige denkbeelden af hangt; en by gevolg (volgens de negenëntwintigste Voorstelling van het tweede deel) is der zelfder kennis, namelijk de kennis van 't quaat, onëvenmatig; 't welk te betogen stond.

Toegift.--Hier uit volgt dat de menschelijke ziel, zo zy geen anderen dan evenmatigedenkbeelden had, geen kennis van 't quaat zou vormen.

The knowledge of evil is an inadequate knowledge.

Proof.--The knowledge of evil (IV. viii.) is pain, in so far as we are conscious thereof. Now pain is the transition to a lesser perfection (Def. of the Emotions, iii.) and therefore cannot be understood through man's nature (III. vi., and vii.); therefore it is a passive state (III. Def. ii.) which (III. iii.) depends on inadequate ideas; consequently the knowledge thereof (II. xxix.), namely, the knowledge of evil, is inadequate. Q.E.D.

Corollary.--Hence it follows that, if the human mind possessed only adequate ideas, it would form no conception of evil.

Elements in Which 4P64 is Used
  1. 4P64c  4p68d