Individual Elements

←4P60
4P62→

4P61

Elements Used in 4P61
  1. 3dai  4P61d
  2. 3p3  4P61d
  3. 3d2  4P61d

Cupiditas quæ ex ratione oritur, excessum habere nequit.

DEMONSTRATIO: Cupiditas (per 1 affectuum definitionem) absolute considerata est ipsa hominis essentia quatenus quocunque modo determinata concipitur ad aliquid agendum adeoque cupiditas quæ ex ratione oritur hoc est (per propositionem 3 partis III) quæ in nobis ingeneratur quatenus agimus, est ipsa hominis essentia seu natura quatenus determinata concipitur ad agendum ea quæ per solam hominis essentiam adæquate concipiuntur (per definitionem 2 partis III) : si itaque hæc cupiditas excessum habere posset, posset ergo humana natura in se sola considerata se ipsam excedere sive plus posset quam potest, quod manifesta est contradictio ac proinde hæc cupiditas excessum habere nequit. Q.E.D.

De Begeerte, die uit reden spruit, kan geen overmaat hebben.

Betoging.--De begeerte, (volgens d' eerste Bepaling der Hartstochten) volstrektelijk aangemerkt, is de wezentheit zelve van de mensch, voor zo veel zy op alderhande wijzen bepaalt bevat word tot iets te werken: dieshalven, de begeerte, die uit reden spruit, dat is, (volgens de darde Voorstelling van't darde deel) die in ons voortgebracht word, voor zo veel als wy werken, is de wezentheit zelve van de mensch, of zijn natuur, voor zo veel zy bepaalt bevat word tot die dingen te werken, de welken alleenlijk door de wezentheit van de mensch evenmatiglijk bevat worden; volgens de tweede Bepaling van't darde deel. Indien dan deze begeerte overmaat kon hebben, zo zou de menschelijke natuur, in zich alleen aangemerkt, zich zelve konnen overtreffen, of meer vermogen, dan zy vermag;--'t welk een klaarblijkelijke tegenzeggelijkheit is; en dieshalven deze begeerte kan geen overmaat hebben; 't welk te betogen stond.

Desire which springs from reason cannot be excessive.

Proof.--Desire (Def. of the Emotions, i.) considered absolutely is the actual essence of man, in so far as it is conceived as in any way determined to a particular activity by some given modification of itself. Hence desire, which arises from reason, that is (III. iii.), which is engendered in us in so far as we act, is the actual essence or nature of man, in so far as it is conceived as determined to such activities as are adequately conceived through man's essence only (III. Def. ii.). Now, if such desire could be excessive, human nature considered in itself alone would be able to exceed itself, or would be able to do more than it can, a manifest contradiction. Therefore, such desire cannot be excessive. Q.E.D.
Elements in Which 4P61 is Used
  1. 4P61  4p63cd
  2. 4P61  5p4s