Individual Elements

←4P51
4P53→

4P52

Elements Used in 4P52
  1. 3daxxv  4P52d
  2. 3p3  4P52d
  3. 2p40  4P52d
  4. 2p43  4P52d
  5. 3d2  4P52d
  6. 4p25  4P52s
  7. 3p53c  4P52s
  8. 3p55c  4P52s

Acquiescentia in se ipso ex ratione oriri potest et ea sola acquiescentia quæ ex ratione oritur, summa est quæ potest dari.

DEMONSTRATIO: Acquiescentia in se ipso est lætitia orta ex eo quod homo se ipsum suamque agendi potentiam contemplatur (per 25 affectuum definitionem). At vera hominis agendi potentia seu virtus est ipsa ratio (per propositionem 3 partis III) quam homo clare et distincte contemplatur (per propositiones 40 et 43 partis II). Ergo acquiescentia in se ipso ex ratione oritur. Deinde nihil homo dum se ipsum contemplatur, clare et distincte sive adæquate percipit nisi ea quæ ex ipsius agendi potentia sequuntur (per definitionem 2 partis III) hoc est (per propositionem 3 partis III) quæ ex ipsius intelligendi potentia sequuntur adeoque ex sola hac contemplatione summa quæ dari potest acquiescentia oritur. Q.E.D.

SCHOLIUM: Est revera acquiescentia in se ipso summum quod sperare possumus. Nam (ut propositione 25 hujus ostendimus) nemo suum esse alicujus finis causa conservare conatur et quia hæc acquiescentia magis magisque fovetur et corroboratur laudibus (per corollarium propositionis 53 partis III) et contra (per corollarium propositionis 55 partis III) vituperio magis magisque turbatur, ideo gloria maxime ducimur et vitam cum probro vix ferre possumus.

Gerustheit in zich zelf kan uit reden spruiten; en deze gerustheit alleen, die uit reden spruit, is d' opperste, die 'er kan wezen.

Betoging.--Gerustheit in zich zelf is een blijschap, die hier uit spruit, dat de mensch zich zelf, en zijn vermogen van te werken aanschout; volgens de vijfëntwintigste Bepaling der hartstochten. Maar des menschen waar vermogen van te werken, of zijn deucht is de reden zelve, (volgens de darde Voorstelling van 't darde deel) die van de mensch klarelijk en onderscheidelijk aangeschout word; volgens de veertigste en drieënveertigste Voorstelling van het tweede deel: dieshalven, de gerustheit in zich zelf spruit uit de reden. Wijders, de mensch, terwijl hy zich zelf beschout, bevat niets klarelijk en onderscheidelijk, of evenmatiglijk, dan die dingen, de welken uit zijn vermogen van te werken volgen; (volgens de tweede Bepaling van 't darde deel) dat is, (volgens de darde Voorstelling van 't darde deel) die uit zijn vermogen van te verstaan volgen: en dieshalven, uit deze enige beschouwing spruit d'opperste gerustheit, die 'er wezen kan; 't welk te betogen stond.

Byvoegsel.--Warelijk, de gerustheit in zich zelf is het opperste, dat wy verhopen konnen. Want, (gelijk wy in de vijfëntwintigste Voorstelling van dit deel getoont hebben) niemant poogt zijn wezen om enig einde te behouden. En dewijl deze gerustheit door lof meer en meer gevoed en versterkt word, (volgens de Toegift van de drieënvijftigste Voorstelling in 't darde deel en in tegendeel (volgens de Toegift van de vijfënvijftigste Voorstelling van het darde deel) door laster meer en meer ontroert word, zo worden wy meest door roem geleid, en konnen naauwelijks een leven, dat met schand vermengt is, verdragen.

Self--approval may arise from reason, and that which arises from reason is the highest possible.

Proof.--Self--approval is pleasure arising from a man's contemplation of himself and his own power of action (Def. of the Emotions, xxv.). But a man's true power of action or virtue is reason herself (III. iii.), as the said man clearly and distinctly contemplates her (II. xl. xliii.); therefore self--approval arises from reason. Again, when a man is contemplating himself, he only perceived clearly and distinctly or adequately, such things as follow from his power of action (III. Def. ii.), that is (III. iii.), from his power of understanding; therefore in such contemplation alone does the highest possible self--approval arise. Q.E.D.

Note.--Self--approval is in reality the highest object for which we can hope. For (as we showed in IV. xxv.) no one endeavours to preserve his being for the sake of any ulterior object, and, as this approval is more and more fostered and strengthened by praise (III. liii. Coroll.), and on the contrary (III. lv. Coroll.) is more and more disturbed by blame, fame becomes the most powerful of incitements to action, and life under disgrace is almost unendurable.

Elements in Which 4P52 is Used
  1. 4P52s  4p58s
  2. 4P52  5p10s