Individual Elements

←4P41
4P43→

4P42

Elements Used in 4P42
  1. 3p11s  4P42d
  2. 3p11  4P42d
  3. 4p39  4P42d
  4. 4p38  4P42d

Hilaritas excessum habere nequit sed semper bona est et contra melancholia semper mala.

DEMONSTRATIO: Hilaritas (vide ejus definitionem in scholio propositionis 11 partis III) est lætitia quæ quatenus ad corpus refertur, in hoc consistit quod corporis omnes partes pariter sint affectæ hoc est (per propositionem 11 partis III) quod corporis agendi potentia augetur vel juvatur ita ut omnes ejus partes eandem ad invicem motus et quietis rationem obtineant atque adeo (per propositionem 39 hujus) hilaritas semper est bona nec excessum habere potest. At melancholia (cujus etiam definitionem vide in scholio propositionis 11 partis III) est tristitia quæ quatenus ad corpus refertur, in hoc solo consistit quod corporis agendi potentia absolute minuitur vel coercetur adeoque (per propositionem 38 hujus) semper est mala. Q.E.D.

De Vrolijkheit kan geen overmaat hebben, maar is altijt goet, en, in tegendeel, de Naargeestigheit altijt quaat.

Betoging.--De vrolijkheit (bezie der zelfder Bepaling in het Byvoegsel van d' elfde Voorstelling in het darde deel) is een blijschap, die, voor zo veel zy tot het lighaam toegepast word, hier in bestaat, dat alle de delen van 't lighaam gelijkelijk aangedaan zijn; dat is, (volgens d' elfde Voorstelling in 't darde deel) dat des lighaams vermogen van te werken, in dier voegen vermeerdert, of geholpen word, dat alle des zelfs delen onderling een zelfde reden van beweging en rust verkrijgen: en dieshalven (volgens de negenëndartigste Voorstelling in dit deel) is de vrolijkheit altijt goet, en kan geen overmaat hebben. Maar de naargeestigheit (bezie der zelfder Bepaling ook in het zelfde Byvoegsel van d' elfde Voorstelling in 't darde deel) is een droefheit, die, voor zo veel zy tot het lighaam toegepast word, hier in bestaat, dat zy des lighaams vermogen van te werken gantschelijk vermindert, of intoomt, en dieshalven (volgens d' achtendartigste Voorstelling van dit deel) altijt quaat; 't welk te betogen stond.

Mirth cannot be excessive, but is always good; contrariwise, Melancholy is always bad.

Proof.--Mirth (see its Def. in III. xi. note) is pleasure, which, in so far as it is referred to the body, consists in all parts of the body being affected equally: that is (III. xi.), the body's power of activity is increased or aided in such a manner, that the several parts maintain their former proportion of motion and rest; therefore Mirth is always good (IV. xxxix.), and cannot be excessive. But Melancholy (see its Def. in the same note to III. xi.) is pain, which, in so far as it is referred to the body, consists in the absolute decrease or hindrance of the body's power of activity; therefore (IV. xxxviii.) it is always bad. Q.E.D.
Elements in Which 4P42 is Used

N/A