Individual Elements

←4P32
4P34→

4P33

Elements Used in 4P33
  1. 3d1  4P33d
  2. 3d2  4P33d
  3. 3p7  4P33d
  4. 3p56  4P33d
  5. 3p51  4P33d

Homines natura discrepare possunt quatenus affectibus qui passiones sunt, conflictantur et eatenus etiam unus idemque homo varius est et inconstans.

DEMONSTRATIO: Affectuum natura seu essentia non potest per solam nostram essentiam seu naturam explicari (per definitiones 1 et 2 partis III) sed potentia hoc est (per propositionem 7 partis III) natura causarum externarum cum nostra comparata definiri debet; unde fit ut uniuscujusque affectus tot species dentur quot sunt species objectorum a quibus afficimur (vide propositionem 56 partis III) et ut homines ab uno eodemque objecto diversimode afficiantur (vide propositionem 51 partis III) atque eatenus natura discrepent et denique ut unus idemque homo (per eandem propositionem 51 partis III) erga idem objectum diversimode afficiatur atque eatenus varius sit etc. Q.E.D.

De menschen konnen van natuur verschillen, voor zo veel zy van de hartstochten, die lijdingen zijn, bestreden--worden; en voor zo veel is ook een en de zelfde mensch veranderlijk en onstantvastig.

Betoging.--De wezentheit der hartstochten, of der zelfder natuur kan niet door onze wezentheit, of natuur alleen verklaart worden; volgens d'eerste en tweede Bepaling van het darde deel: maar moet door 't vermogen, dat is (volgens de zevende Voorstelling van 't darde deel) door de natuur der uitwendige oorzaken, met d'onze vergeleken, bepaalt worden. Hier uit spruit het dat'er zo veel soorten of gedaanten van yder hartstocht gestelt worden, als'er soorten of gedaanten van voorwerpen zijn, van de welken wy aangedaan worden; (bezie de zesenvijftigste Voorstelling in het darde deel) en dat de menschen van een en 't zelfde voorwerp op verscheide wijzen worden aangedaan, (bezie d' eenënvijftigste Voorstelling van 't darde deel) en dus verre van natuur verschillen; en eindelijk dat een en de zelfde mensch (volgens de zelfde eenënvijftigste Voorstelling van het darde deel) tot het zelfde voorwerp verscheidelijk aangedaan word, en dus verre verscheiden is, enz. gelijk te betogen stond.

Men can differ in nature, in so far as they are assailed by those emotions, which are passions, or passive states; and to this extent one and the same man is variable and inconstant.

Proof.--The nature or essence of the emotions cannot be explained solely through our essence or nature (III. Deff. i., ii.), but it must be defined by the power, that is (III. vii.), by the nature of external causes in comparison with our own; hence it follows, that there are as many kinds of each emotion as there are external objects whereby we are affected (III. lvi.), and that men may be differently affected by one and the same object (III. li.), and to this extent differ in nature; lastly, that one and the same man may be differently affected towards the same object, and may therefore be variable and inconstant. Q.E.D.
Elements in Which 4P33 is Used
  1. 4P33  4p35d
  2. 4P33  4p37s2