Individual Elements

←3P7
3P9→

3P8

Elements Used in 3P8
  1. 3p4  3P8d

Conatus quo unaquæque res in suo esse perseverare conatur, nullum tempus finitum sed indefinitum involvit.

DEMONSTRATIO: Si enim tempus limitatum involveret quod rei durationem determinaret, tum ex sola ipsa potentia qua res existit, sequeretur quod res post limitatum illud tempus non posset existere sed quod deberet destrui; atqui hoc (per propositionem 4 hujus) est absurdum : ergo conatus quo res existit, nullum tempus definitum involvit sed contra quoniam (per eandem propositionem 4 hujus) si a nulla externa causa destruatur, eadem potentia qua jam existit, existere perget semper, ergo hic conatus tempus indefinitum involvit. Q.E.D.

De poging, door de welke yder ding in zijn wezen poogt te blijven, sluit geen eindige, maar een onbepaalde tijt in.

Betoging.--Want indien zy een bepaalde tijt insloot, die de during van het ding bepaalde, zo zou uit d'enige macht zelve, daar door het ding wezentlijk is, volgen dat het ding, na die bepaalde tijt, niet wezentlijk zou konnen wezen, maar vernietigt moest worden. Doch dit is ongerijmt; volgens de vierde Voorstelling van dit deel. De poging dan, door de welke het ding wezentlijk is, sluit geen bepaalde tijt in: maar in tegendeel, dewijl, (volgens de zelfde vierde Voorstelling van dit deel) zo het van geen uitwendige oorzaak vernietigt word, de zelfde macht, daar door het nu wezentlijk is, altijt voortvaart wezentlijk te zijn, zo sluit deze poging een onbepaalde tijt in; gelijk te betogen stond.

The endeavour, whereby a thing endeavours to persist in its own being, involves no finite time, but an indefinite time.

Proof.--If it involved a limited time, which should determine the duration of the thing, it would then follow solely from that power whereby the thing exists, that the thing could not exist beyond the limits of that time, but that it must be destroyed; but this (III. iv.) is absurd. Wherefore the endeavour wherewith a thing exists involves no definite time; but, contrariwise, since (III. iv.) it will by the same power whereby it already exists always continue to exist, unless it be destroyed by some external cause, this endeavour involves an indefinite time.
Elements in Which 3P8 is Used
  1. 3P8  3p9d