Individual Elements

←3P57
3P59→

3P58

Elements Used in 3P58
  1. 3p53  3P58d
  2. 2p43  3P58d
  3. 2p40s2  3P58d
  4. 3p1  3P58d
  5. 3p9  3P58d
  6. 3p9s  3P58d

Præter lætitiam et cupiditatem quæ passiones sunt, alii lætitiæ et cupiditatis affectus dantur qui ad nos quatenus agimus, referuntur.

DEMONSTRATIO: Cum mens se ipsam suamque agendi potentiam concipit, lætatur (per propositionem 53 hujus) : mens autem se ipsam necessario contemplatur quando veram sive adæquatam ideam concipit (per propositionem 43 partis II). At mens quasdam ideas adæquatas concipit (per scholium II propositionis 40 partis II) : ergo eatenus etiam lætatur quatenus ideas adæquatas concipit hoc est (per propositionem 1 hujus) quatenus agit. Deinde mens tam quatenus claras et distinctas quam quatenus confusas habet ideas, in suo esse perseverare conatur (per propositionem 9 hujus) : at per conatum cupiditatem intelligimus (per ejusdem scholium); ergo cupiditas ad nos refertur etiam quatenus intelligimus sive (per propositionem 1 hujus) quatenus agimus. Q.E.D.

Behalven de blijschap, en begeerte, die lijdingen zijn, vind men noch andere hartstochten van blijschap en begeerte, die tot ons, voor zo veel wy doen, of werken, toegepast worden.

Betoging.--Dewijl de ziel zich zelve, en haar vermogen van te doen bevat, zo verblijd zy zich; volgens de drieënvijftigste Voorstelling in dit deel: Maar de ziel aanschout nootzakelijk zich zelve, als zy een waar, of evenmatig denkbeelt bevat; volgens de drieënveertigste Voorstelling in het tweede deel: Maar de ziel bevat zekere evenmatige denkbeelden; volgens het tweede Byvoegsel van de veertigste Voorstelling in het tweede deel: Dieshalven, voor zo veel verblijd zy zich ook, voor zo veel zy evenmatige denkbeelden bevat: dat is, (volgens d'eerste Voorstelling in dit deel) voor zo veel zy doet. Wijders, de ziel, zo wel voor zo veel zy klare en onderscheide, als voor zo veel zy verwarde denkbeelden heeft, poogt in haar wezen te blijven; volgens de negende Voorstelling van dit deel. Maar by poging verstaan wy hier begeerte; volgens het Byvoegsel daar af: dieshalven, de begeerte word tot ons toegepast, zelfs voor zo veel wy verstaan, of (volgens d'eerste Voorstelling in dit deel) voor zo veel wy doen, of werken; 't welk te betogen stond.

Besides pleasure and desire, which are passivities or passions, there are other emotions derived from pleasure and desire, which are attributable to us in so far as we are active.

Proof.--When the mind conceives itself and its power of activity, it feels pleasure (III. liii.): now the mind necessarily contemplates itself, when it conceives a true or adequate idea (II. xliii.). But the mind does conceive certain adequate ideas (II. xl. note 2.). Therefore it feels pleasure in so far as it conceives adequate ideas; that is, in so far as it is active (III. i.). Again, the mind, both in so far as it has clear and distinct ideas, and in so far as it has confused ideas, endeavours to persist in its own being (III. ix.); but by such an endeavour we mean desire (by the note to the same Prop.); therefore, desire is also attributable to us, in so far as we understand, or (III. i.) in so far as we are active. Q.E.D.
Elements in Which 3P58 is Used
  1. 3P58  3p59d