Individual Elements

←3DAII
3DAIV→

3DAIII

Elements Used in 3DAIII
  1. 3p11s  3DAIIIe

Tristitia est hominis transitio a majore ad minorem perfectionem.

EXPLICATIO: Dico transitionem. Nam lætitia non est ipsa perfectio. Si enim homo cum perfectione ad quam transit nasceretur, ejusdem absque lætitiæ affectu compos esset; quod clarius apparet ex tristitiæ affectu qui huic est contrarius. Nam quod tristitia in transitione ad minorem perfectionem consistit, non autem in ipsa minore perfectione, nemo negare potest quandoquidem homo eatenus contristari nequit quatenus alicujus perfectionis est particeps. Nec dicere possumus quod tristitia in privatione majoris perfectionis consistat nam privatio nihil est; tristitiæ autem affectus actus est qui propterea nullus alius esse potest quam actus transeundi ad minorem perfectionem hoc est actus quo hominis agendi potentia minuitur vel coercetur (vide scholium propositionis 11 hujus). Cæterum definitiones hilaritatis, titillationis, melancholiæ et doloris omitto quia ad corpus potissimum referuntur et non nisi lætitiæ aut tristitiæ sunt species.

De Droefheit is een overganing van de mensch van een meerder tot een minder volmaaktheit.

Verklaring.--Ik zeg een overganing: want de blijschap zelve is geen volmaaktheit; dewijl de mensch, indien hy met de volmaaktheit, tot de welke hy overgaat, geboren wierd, de zelfde, zonder hartstocht van blijschap, machtig zou wezen; 't welk klarelijker blijkt uit de hartstocht van droef heit, de welk rechtstrijdigh tegen deze is. Want niemant kan loghenen dat de droef heit in een overganing tot een minder volmaaktheit, en niet in de minder volmaaktheit zelve, bestaat; dewijl de mensch niet voor zo veel droevig kan worden, als hy enige volmaaktheit deelächtig is. Wy konnen ook niet zeggen dat de droefheit in de derving van een groter volmaaktheit beltaat: want de derving is niets; en de hartstocht van droef heit is een daat, die dieshalven geen andere kan zijn, dan de daat van tot minder volmaaktheit over te gaan, dat is een daat, daar door des menschen macht van te doen vermindert, of ingetoomt word; Bezie het Byvoegsel van d'elfde Voorstelling in dit deel. Voorts, ik ga de Bepalingen van vrolijkheit, kitteling, naargeestigheit en treurigheit voorby, die meest tot het lighaam toegepast worden, en alleenlijk geslachten van blijschap en droef heit zijn.

Pain is the transition of a man from a greater to a less perfection.

Explanation--I say transition: for pleasure is not perfection itself. For, if man were born with the perfection to which he passes, he would possess the same, without the emotion of pleasure. This appears more clearly from the consideration of the contrary emotion, pain. No one can deny, that pain consists in the transition to a less perfection, and not in the less perfection itself: for a man cannot be pained, in so far as he partakes of perfection of any degree. Neither can we say, that pain consists in the absence of a greater perfection. For absence is nothing, whereas the emotion of pain is an activity; wherefore this activity can only be the activity of transition from a greater to a less perfection--in other words, it is an activity whereby a man's power of action is lessened or constrained (cf. III. xi. note). I pass over the definitions of merriment, stimulation, melancholy, and grief, because these terms are generally used in reference to the body, and are merely kinds of pleasure or pain.
Elements in Which 3DAIII is Used
  1. 3DAIII  4p64d
  2. 3DAIII  5p17d