Individual Elements

←3P59
3DAII→

3DAI

Elements Used in 3DAI
 1. 3p9s  3DAIe
 2. 2p23  3DAIe

Cupiditas est ipsa hominis essentia quatenus ex data quacunque ejus affectione determinata concipitur ad aliquid agendum.

EXPLICATIO: Diximus supra in scholio propositionis 9 hujus partis cupiditatem esse appetitum cum ejusdem conscientia; appetitum autem esse ipsam hominis essentiam quatenus determinata est ad ea agendum quæ ipsius conservationi inserviunt. Sed in eodem scholio etiam monui me revera inter humanum appetitum et cupiditatem nullam agnoscere differentiam. Nam sive homo sui appetitus sit conscius sive non sit, manet tamen appetitus unus idemque atque adeo ne tautologiam committere viderer, cupiditatem per appetitum explicare nolui sed eandem ita definire studui ut omnes humanæ naturæ conatus quos nomine appetitus, voluntatis, cupiditatis vel impetus significamus, una comprehenderem. Potueram enim dicere cupiditatem esse ipsam hominis essentiam quatenus determinata concipitur ad aliquid agendum sed ex hac definitione (per propositionem 23 partis II) non sequeretur quod mens possit suæ cupiditatis sive appetitus esse conscia. Igitur ut hujus conscientiæ causam involverem, necesse fuit (per eandem propositionem) addere "quatenus ex data quacunque ejus affectione determinata etc.". Nam per affectionem humanæ essentiæ quamcunque ejusdem essentiæ constitutionem intelligimus, sive ea sit innata sive quod ipsa per solum cogitationis sive per solum extensionis attributum concipiatur sive denique quod ad utrumque simul referatur. Hic igitur cupiditatis nomine intelligo hominis quoscunque conatus, impetus, appetitus et volitiones, qui pro varia ejusdem hominis constitutione varii et non raro adeo sibi invicem oppositi sunt ut homo diversimode trahatur et quo se vertat, nesciat.

De begeerte is de wezentheit zelve van de mensch, voor zo veel zy uit alle gestelde aandoening bepaalt bevat word, tot iets te doen of te werken.

Verklaring.--Wy hebben hier voor (in 't Byvoegsel van de negende Voorstelling in dit deel) gezegt dat de begeerte een lust met der zelfde medeweting is; maar dat de lust de wezentheit zelve van de mensch is, voor zo veel hy bepaalt is tot die dingen te doen, de welken tot zijn behoudenis dienen. Maar in het zelfde Byvoegsel heb ik ook vermaant, dat ik geen onderscheit kende tusschen de menschelijke lust en begeerte. Want het zy de mensch meêwustig is van zijn lust, of niet, de lust blijft echter een en de zelfde, en dieshalven, op dat ik herhaling van woorden zou mijden, heb ik de begeerte niet door lust willen verklaren; maar de zelfde gepoogt in dier voegen te bepalen, dat ik alle pogingen van de menschelijke natuur, die wy met de naam van lust, wil, begeerte, of drift aanwijzen, gezamentlijk zou begrijpen. Want ik had konnen zeggen, dat de begeerte de wezentheit zelve van de mensch is, voor zo veel zy bepaalt bevat word tot iets te doen. Maar uit deze Bepaling (volgens de drieëntwintigste Voorstelling van het tweede deel) volgt niet, dat de ziel meêwustig van zijn begeerte, of lust kan wezen. Dieshalven, om d'oorzaak van deze meêwustigheit in te sluiten, zo was 't nootzakelijk (volgens de zelfde Voorstelling) daar by te voegen, voor zo veel uit yder gegeve Aandoening daar af bepaalt, enz. Want by aandoening van de menschelijke wezentheit verstaan wy alle gesteltheit van des zelfs wezentheit, 't zy de zelfde ingeboren, of van buiten aangekomen, of dat zy alleenlijk door de toeëigening van de denking, of van d'uitgestrektheit bevat word, of eindelijk dat men de zelfde gelijkelijk tot beide toepast. By de naam van begeerte dan versta ik hier alle pogingen, driften, lustenen willingen van de mensch, de welken, naar de verscheide gesteltheit van de zelfde mensch, verscheiden, en dikwijls zo strijdig tegen malkander zijn, dat de mensch verscheidelijk word getrokken, en niet weet werwaarts hy zich zal keren.

Desire is the actual essence of man, in so far as it is conceived, as determined to a particular activity by some given modification of itself.

Explanation.--We have said above, in the note to Prop. ix. of this part, that desire is appetite, with consciousness thereof; further, that appetite is the essence of man, in so far as it is determined to act in a way tending to promote its own persistence. But, in the same note, I also remarked that, strictly speaking, I recognize no distinction between appetite and desire. For whether a man be conscious of his appetite or not, it remains one and the same appetite. Thus, in order to avoid the appearance of tautology, I have refrained from explaining desire by appetite; but I have take care to define it in such a manner, as to comprehend, under one head, all those endeavours of human nature, which we distinguish by the terms appetite, will, desire, or impulse. I might, indeed, have said, that desire is the essence of man, in so far as it is conceived as determined to a particular activity; but from such a definition (cf. II. xxiii.) it would not follow that the mind can be conscious of its desire or appetite. Therefore, in order to imply the cause of such consciousness, it was necessary to add, in so far as it is determined by some given modification, &c. For, by a modification of man's essence, we understand every disposition of the said essence, whether such disposition be innate, or whether it be conceived solely under the attribute of thought, or solely under the attribute of extension, or whether, lastly, it be referred simultaneously to both these attributes. By the term desire, then, I here mean all man's endeavours, impulses, appetites, and volitions, which vary according to each man's disposition, and are, therefore, not seldom opposed one to another, according as a man is drawn in different directions, and knows not where to turn.
Elements in Which 3DAI is Used
 1. 3DAI  4p15d
 2. 3DAI  4p18d
 3. 3DAI  4p19d
 4. 3DAI  4p21d
 5. 3DAI  4p37d
 6. 3DAI  4p59d
 7. 3DAI  4p61d
 8. 3DAI  5p26d
 9. 3DAI  5p28d