Individual Elements

←2P7
2P9→

2P8

Elements Used in 2P8
 1. 2p7  2P8d
 2. 2p7s  2P8d

Ideæ rerum singularium sive modorum non existentium ita debent comprehendi in Dei infinita idea ac rerum singularium sive modorum essentiæ formales in Dei attributis continentur.

DEMONSTRATIO: Hæc propositio patet ex præcedenti sed intelligitur clarius ex præcedenti scholio.

COROLLARIUM: Hinc sequitur quod quamdiu res singulares non existunt nisi quatenus in Dei attributis comprehenduntur, earum esse objectivum sive ideæ non existunt nisi quatenus infinita Dei idea existit et ubi res singulares dicuntur existere non tantum quatenus in Dei attributis comprehenduntur sed quatenus etiam durare dicuntur, earum ideæ etiam existentiam per quam durare dicuntur, involvent.

SCHOLIUM: Si quis ad uberiorem hujus rei explicationem exemplum desideret, nullum sane dare potero quod rem de qua hic loquor, utpote unicam adæquate explicet; conabor tamen rem ut fieri potest, illustrare. Nempe circulus talis est naturæ ut omnium linearum rectarum in eodem sese invicem secantium rectangula sub segmentis sint inter se æqualia; quare in circulo infinita inter se æqualia rectangula continentur : attamen nullum eorum potest dici existere nisi quatenus circulus existit nec etiam alicujus horum rectangulorum idea potest dici existere nisi quatenus in circuli idea comprehenditur. Concipiantur jam ex infinitis illis duo tantum nempe E et D existere. Sane eorum etiam ideæ jam non tantum existunt quatenus solummodo in circuli idea comprehenduntur sed etiam quatenus illorum rectangulorum existentiam involvunt, quo fit ut a reliquis reliquorum rectangulorum ideis distinguantur.Inscribed Rectangles

De denkbeelden der bezondere dingen, of der wijzen, die niet wezentlijk zijn, moeten in Gods onëindig denkbeelt in dier voegen zijn begrepen, als de vormelijke wezentheden der bezondere dingen, of der wijzen in Gods toeëigeningen zijn begrepen.

Betoging.--Deze Betoging blijkt uit de voorgaande Voorstelling, maar kan echter klarelijker uit het voorgaande Byvoegsel verstaan worden.

Toegift.--Hier uit volgt dat, zo lang de bezondere dingen niet wezentlijlk zijn, dan voor zo veel zy in Gods toeëigeningen begrepen worden, hun voorwerpig wezen, of denkbeelt ook niet wezentlijk is, dan voor zo veel Gods onëindig denkbeelt wezentlijk is; en als de bezondere dingen gezegt worden wezentlijk te zijn, niet alleenlijk voor zo veel zy in Gods toeëigeningen zijn begrepen,--maar ook voor zo veel als men zegt dat zy duren, zo zullen ook hun denkbeelden wezentlijkheit, door de welke de dingen gezegt worden te duren, insluiten.

Byvoegsel.--Indien iemant, tot overvloediger verklaring van deze zaak, een voorbeelt hier af begeert, ik zal warelijk geen konnen geven, dat de zaak, van de welke ik hier spreek, als een en enig zijnde, evenmatiglijk verklaart. Ik zal echter, zo veel, als 't mogelijk is, trachten de zaak met een voorbeelt te verklaren. De kring is van zodanige natuur, dat de rechthoeken, van de twee delen van alle de rechte lijnen begrepen, die malkander in de zelfde snijden, gelijk zijn. Dieshalven worden in de kring onëindige rechthoeken, die met malkander gelijk, en even groot zijn, begrepen. En echter kan men van geen van hen zeggen, dat hy wezentlijk is, dan voor zo veel de kring wezentlijk is. Men kan ook niet zeggen dat het denkbeelt van een dezer rechthoeken wezentlijk is, dan voor zo veel het in het denkbeelt van de kring is begrepen. Dat men nu uit deze onëindige rechthoeken bevat, dat alleenlijk twee, namelijk D en E, wezentlijk zijn. Zeker, hun denkbeelt zal ook niet alleenlijk nu wezentlijk wezen, voor zo veel het zelfde alleenlijk in het denkbeelt van de kring is begrepen; maar ook voor zo veel het de wezentlijkheit van die rechthoek insluit: want hier door word het van d'andere denkbeelden der andere rechthoeken onderscheiden.Inscribed Rectangles

The ideas of particular things, or of modes, that do not exist, must be comprehended in the infinite idea of God, in the same way as the formal essences of particular things or modes are contained in the attributes of God.

Proof.--This proposition is evident from the last; it is understood more clearly from the preceding note.

Corollary.--Hence, so long as particular things do not exist, except in so far as they are comprehended in the attributes of God, their representations in thought or ideas do not exist, except in so far as the infinite idea of God exists; and when particular things are said to exist, not only in so far as they are involved in the attributes of God, but also in so far as they are said to continue, their ideas will also involve existence, through which they are said to continue.

Note.--If anyone desires an example to throw more light on this question, I shall, I fear, not be able to give him any, which adequately explains the thing of which I here speak, inasmuch as it is unique; however, I will endeavour to illustrate it as far as possible. The nature of a circle is such that if any number of straight lines intersect within it, the rectangles formed by their segments will be equal to one another; thus, infinite equal rectangles are contained in a circle. Yet none of these rectangles can be said to exist, except in so far as the circle exists; nor can the idea of any of these rectangles be said to exist, except in so far as they are comprehended in the idea of the circle. Let us grant that, from this infinite number of rectangles, two only exist. The ideas of these two not only exist, in so far as they are contained in the idea of the circle, but also as they involve the existence of those rectangles; wherefore they are distinguished from the remaining ideas of the remaining rectangles.Inscribed Rectangles

Elements in Which 2P8 is Used
 1. 2P8c  2p9d
 2. 2P8s  2p9d
 3. 2P8c  2p11d
 4. 2P8c  2p15d
 5. 2P8c  2p45d
 6. 2P8c  3p11s
 7. 2P8  3p11s
 8. 2P8c  5p21d
 9. 2P8c  5p23d