Individual Elements

←2P34
2P36→

2P35

Elements Used in 2P35
  1. 2p33  2P35d
  2. 2p17s  2P35s

Falsitas consistit in cognitionis privatione quam ideæ inadæquatæ sive mutilatæ et confusæ involvunt.

DEMONSTRATIO: Nihil in ideis positivum datur quod falsitatis formam constituat (per propositionem 33 hujus); at falsitas in absoluta privatione consistere nequit (mentes enim, non corpora errare nec falli dicuntur) neque etiam in absoluta ignorantia; diversa enim sunt ignorare et errare; quare in cognitionis privatione quam rerum inadæquata cognitio sive ideæ inadæquatæ et confusæ involvunt, consistit. Q.E.D.

SCHOLIUM: In scholio propositionis 17 hujus partis explicui qua ratione error in cognitionis privatione consistit sed ad uberiorem hujus rei explicationem exemplum dabo nempe falluntur homines quod se liberos esse putant, quæ opinio in hoc solo consistit quod suarum actionum sint conscii et ignari causarum a quibus determinantur. Hæc ergo est eorum libertatis idea quod suarum actionum nullam cognoscant causam. Nam quod aiunt humanas actiones a voluntate pendere, verba sunt quorum nullam habent ideam. Quid enim voluntas sit et quomodo moveat corpus, ignorant omnes; qui aliud jactant et animæ sedes et habitacula fingunt, vel risum vel nauseam movere solent. Sic cum solem intuemur, eum ducentos circiter pedes a nobis distare imaginamur, qui error in hac sola imaginatione non consistit sed in eo quod dum ipsum sic imaginamur, veram ejus distantiam et hujus imaginationis causam ignoramus. Nam tametsi postea cognoscamus eundem ultra 600 terræ diametros a nobis distare, ipsum nihilominus prope adesse imaginabimur; non enim solem adeo propinquum imaginamur propterea quod veram ejus distantiam ignoramus sed propterea quod affectio nostri corporis essentiam solis involvit quatenus ipsum corpus ab eodem afficitur.

De valsheit bestaat in derving van kennis, die d' onevenmatige, of verminkte en verwarde denkbeelden insluiten.

Betoging.--In de denkbeelden is (volgens de drieëndartigste Voorstelling van dit deel) niets stellig, 't welk de vorm, of de gedaante van de valsheit stelt. Maar de valsheit, in tegendeel, kan niet in een volstrekte derving van kennis bestaan; want men zegt dat de zielen, niet de lighamen, dolen, en misschien bedrogen worden: noch ook in een volstrekte onweetenheit; want niet te weten, en te dolen zijn twee verscheide dingen. Zy bestaat dan in de derving van kennis, die van d' onëvenmatige kennis der dingen, of van d' onevenmatige en verwarde denkbeelden ingesloten word; gelijk te betogen stond.

Byvoegsel.--In 't Byvoegsel van de zeventiende Voorstelling in dit deel heb ik verklaart hoe de doling in de derving van kennis bestaat: maar ik zal, tot breder verklaring van de zaak, een of twee voorbeelden bybrengen: want de menschen worden gemenelijk hier in bedrogen, dat zy menen dat zy vry zijn, dat is, zy achten dat zy vrywilliglyk iets konnen doen, of laten. Deze waan bestaat alleenlijk hier in, dat zy meêwustig van hun doeningen zijn, en onkundig in d'oorzaken, van de welken zy aangedreven, of bepaalt worden. Dit is dan het denkbeelt van hun vryheit, te weten dat zy geen oorzaak van hun doeningen kennen. Zy zeggen wel dat de menschelijke doeningen van de wil af hangen: maar dit zijn alleenlijk woorden, van de welken zy geen denkbeelt hebben: want zy zijn alle noch hier in onkundig, wat de wil is, en hoe hy 't lighaam beweegtr De genen, die anders voorgeeven te weten, en zetels en woningen voor de ziel verdichten, maken dat zy bespot worden, of dat men de walg van hen heeft. Desgelijks, als wy de zon aanschouwen, beelden wy ons in dat zy omtrent twee hondert voeten van ons af is. Deze doling bestaat niet in deze inbeelding, maar hier in, dat wy, terwijl wy haar dus inbeelden, van haar ware afstant, en van d'oorzaak van deze inbeelding onkundig zijn. Want hoewel wy daar na komen te weten dat zy meer dan zeshondert middellijnen van het aardrijk van ons afstaat, zo zullen wy ons echter inbeelden, dat zy naby onz is. Want wy beelden ons niet in dat de zon zo naby is, om dat wy van haar ware afstant onzeeker zijn; maar om dat d' aandoening van onz lighaam de wezentheit der Zon insluit, voor zo veel als onz lighaam van de zelfde aangedaan word.

Falsity consists in the privation of knowledge, which inadequate, fragmentary, or confused ideas involve.

Proof.--There is nothing positive in ideas, which causes them to be called false (II. xxxiii.); but falsity cannot consist in simple privation (for minds, not bodies, are said to err and to be mistaken), neither can it consist in absolute ignorance, for ignorance and error are not identical; wherefore it consists in the privation of knowledge, which inadequate, fragmentary, or confused ideas involve. Q.E.D.

Note.--In the note to II. xvii. I explained how error consists in the privation of knowledge, but in order to throw more light on the subject I will give an example. For instance, men are mistaken in thinking themselves free; their opinion is made up of consciousness of their own actions, and ignorance of the causes by which they are conditioned. Their idea of freedom, therefore, is simply their ignorance of any cause for their actions. As for their saying that human actions depend on the will, this is a mere phrase without any idea to correspond thereto. What the will is, and how it moves the body, they none of them know; those who boast of such knowledge, and feign dwellings and habitations for the soul, are wont to provoke either laughter or disgust. So, again, when we look at the sun, we imagine that it is distant from us about two hundred feet; this error does not lie solely in this fancy, but in the fact that, while we thus imagine, we do not know the sun's true distance or the cause of the fancy. For although we afterwards learn, that the sun is distant from us more than six hundred of the earth's diameters, we none the less shall fancy it to be near; for we do not imagine the sun as near us, because we are ignorant of its true distance, but because the modification of our body involves the essence of the sun, in so far as our said body is affected thereby.

Elements in Which 2P35 is Used
  1. 2P35  2p41d
  2. 2P35  2p43s
  3. 2P35  2p49s
  4. 2P35s  2p49s
  5. 2P35s  3daxxviie
  6. 2P35  4p1d
  7. 2P35s  4p1s
  8. 2P35s  5p5d