Individual Elements

←2P17
2P19→

2P18

Elements Used in 2P18
 1. 2p17c  2P18d

Si corpus humanum a duobus vel pluribus corporibus simul affectum fuerit semel, ubi mens postea eorum aliquod imaginabitur, statim et aliorum recordabitur.

DEMONSTRATIO: Mens (per corollarium præcedentis) corpus aliquod ea de causa imaginatur quia scilicet humanum corpus a corporis externi vestigiis eodem modo afficitur disponiturque ac affectum est cum quædam ejus partes ab ipso corpore externo fuerunt impulsæ sed (per hypothesin) corpus tum ita fuit dispositum ut mens duo simul corpora imaginaretur; ergo jam etiam duo simul imaginabitur atque mens ubi alterutrum imaginabitur, statim et alterius recordabitur. Q.E.D.

SCHOLIUM: Hinc clare intelligimus quid sit memoria. Est enim nihil aliud quam quædam concatenatio idearum naturam rerum quæ extra corpus humanum sunt involventium quæ in mente fit secundum ordinem et concatenationem affectionum corporis humani. Dico primo concatenationem esse illarum tantum idearum quæ naturam rerum quæ extra corpus humanum sunt, involvunt, non autem idearum quæ earundem rerum naturam explicant. Sunt enim revera (per propositionem 16 hujus) ideæ affectionum corporis humani quæ tam hujus quam corporum externorum naturam involvunt. Dico secundo hanc concatenationem fieri secundum ordinem et concatenationem affectionum corporis humani ut ipsam distinguerem a concatenatione idearum quæ fit secundum ordinem intellectus quo res per primas suas causas mens percipit et qui in omnibus hominibus idem est. Atque hinc porro clare intelligimus cur mens ex cogitatione unius rei statim in alterius rei cogitationem incidat quæ nullam cum priore habet similitudinem; ut exempli gratia ex cogitatione vocis pomi homo romanus statim in cogitationem fructus incidet qui nullam cum articulato illo sono habet similitudinem nec aliquid commune nisi quod ejusdem hominis corpus ab his duobus affectum sæpe fuit hoc est quod ipse homo sæpe vocem pomum audivit dum ipsum fructum videret et sic unusquisque ex una in aliam cogitationem incidet prout rerum imagines uniuscujusque consuetudo in corpore ordinavit. Nam miles exempli gratia visis in arena equi vestigiis statim ex cogitatione equi in cogitationem equitis et inde in cogitationem belli etc. incidet. At rusticus ex cogitatione equi in cogitationem aratri, agri etc. incidet et sic unusquisque prout rerum imagines consuevit hoc vel alio modo jungere et concatenare, ex una in hanc vel aliam incidet cogitationem.

Indien het menschelijk lighaam eens van twee, of meer lighamen te gelijk aangedaan heeft geweest, zo zal de ziel, als zy namaals een daar af zich inbeeld, terstont ook aan d' anderen gedenken.

Betoging.--De ziel (volgens de voorgaande Toegift) beeld zich enig lighaam om die oorzaak in, te weten, om dat het menschelijk lighaam van d' indrukkingen, of speuren van 't uitterlijk lighaam op de zelfde wijze aangedaan, en geschikt word, als het aangedaan is, wanneer enigen van zijn delen door 't uitterlijk lighaam zelf voortgedreven wierden. Maar (volgens d' Onderstelling) het lighaam was toen zodanig gestelt, dat de ziel zich twee lighamen te gelijk inbeeldde: zy zal dan nu ook zich twee dingen te gelijk inbeelden, en, als zy zich een van beiden zal inbeelden, terstont ook aan 't ander gedenken: gelijk te betogen stond.

Byvoegsel.--Wy verstaan hier uit klarelijk wat de geheugenis is, namelijk niet anders, dan zekere samenschakeling der denkbeelden, die de natuur der dingen, de welken buiten het menschelijk lighaam zijn, insluiten; welke samenschakeling in de ziel geschied, volgens d' ordening en samenschakeling der aandoeningen van 't menschelijk lighaam. Ik zeg voorëerst dat dit een samenschakeling alleenlijk van die denkbeelden is, die de natuur der dingen, dewelken buiten 't menschelijk lighaam zijn, insluiten, en niet van die denkbeelden, de welken de natuur der zelfder dingen verklaren. Want daar zijn warelijk (volgens de zestiende Voorstelling van dit deel) denkbeelden der aandoeningen van 't menschelijk lighaam, die zo wel de natuur van 't menschelijk lighaam, als de natuur der uitterlijke lighamen insluiten. Ik zeg, ten tweeden, dat deze samenschakeling volgens d' ordening en samenschakeling der aandoeningen van 't menschelijk lighaam geschied; om de zelfden van de samenschakeling der denkbeelden t' onderscheiden, die volgens d' ordening van 't verstant geschied, door 't welk de ziel de dingen door hun eerste oorzaken begrijpt, en dat in alle menschen het zelfde is. Wijders, hier uit verstaan wy klarelijk waaröm de ziel een zaak door een andere zaak, de welke geen gemeenschap noch gelijkheit met de voorgaande heeft, indachtig gemaakt kan worden: gelijk, tot--een voorbeelt, een Neêrlander zal op de denking van deze stem Appel terstont op de denking van een vrucht vallen, die geen gelijkheit met dit geluit, noch niets anders daar meê gemeen heeft, dan dat het lighaam van de zelfde mensch dikwijls te gelijk van deze twee dingen aangedaan heeft gewees; dat is, dat deze mensch dikwijls de stem van Appel heeft gehoort, terwijl hy die vrucht aanzag: en op deze wijze zal yder van d' een op d' ander denking vallen, naar dat yders gewoonte de beelden der dingen in 't lighaam geschikt heeft. Want een krijgsman, tot een voorbeelt, de voetstappen van een paert in 't zant ziende, zal terstont van de denking van 't paert op de denking van de ruiter, en van daar op die van d' oorlog, en zo voort, vallen. Maar een lantman zal van de denking van 't paert op die van de ploeg, akker, en zo voort op de dingen vallen, die tot zijn werk behoren; en dus zal yder, naar dat hy gewent is de beelden der dingen op deze, of op die wijze te voegen, en te zamen te schakelen, van een en de zelfde denking op d' ander vallen.

If the human body has once been affected by two or more bodies at the same time, when the mind afterwards imagines any of them, it will straightway remember the others also.

Proof.--The mind (II. xvii. Coroll.) imagines any given body, because the human body is affected and disposed by the impressions from an external body, in the same manner as it is affected when certain of its parts are acted on by the said external body; but (by our hypothesis) the body was then so disposed, that the mind imagined two bodies at once; therefore, it will also in the second case imagine two bodies at once, and the mind, when it imagines one, will straightway remember the other. Q.E.D.

Note.--We now clearly see what Memory is. It is simply a certain association of ideas involving the nature of things outside the human body, which association arises in the mind according to the order and association of the modifications (affectiones) of the human body. I say, first, it is an association of those ideas only, which involve the nature of things outside the human body: not of ideas which answer to the nature of the said things: ideas of the modifications of the human body are, strictly speaking (II. xvi.), those which involve the nature both of the human body and of external bodies. I say, secondly, that this association arises according to the order and association of the modifications of the human body, in order to distinguish it from that association of ideas, which arises from the order of the intellect, whereby the mind perceives things through their primary causes, and which is in all men the same. And hence we can further clearly understand, why the mind from the thought of one thing, should straightway arrive at the thought of another thing, which has no similarity with the first; for instance, from the thought of the word pomum (an apple), a Roman would straightway arrive at the thought of the fruit apple, which has no similitude with the articulate sound in question, nor anything in common with it, except that the body of the man has often been affected by these two things; that is, that the man has often heard the word pomum, while he was looking at the fruit; similarly every man will go on from one thought to another, according as his habit has ordered the images of things in his body. For a soldier, for instance, when he sees the tracks of a horse in sand, will at once pass from the thought of a horse to the thought of a horseman, and thence to the thought of war, &c.; while a countryman will proceed from the thought of a horse to the thought of a plough, a field, &c. Thus every man will follow this or that train of thought, according as he has been in the habit of conjoining and associating the mental images of things in this or that manner.

Elements in Which 2P18 is Used
 1. 2P18  2p40s1
 2. 2P18s  2p40s2
 3. 2P18  2p44s
 4. 2P18  3p11s
 5. 2P18s  3p11s
 6. 2P18  3p14d
 7. 2P18  3p52d
 8. 2P18s  3p52d
 9. 2P18s  3daive
 10. 2P18  4p13d
 11. 2P18s  4p13d
 12. 2P18  5p1d
 13. 2P18  5p10s
 14. 2P18  5p12d
 15. 2P18  5p13d
 16. 2P18s  5p21d