Individual Elements

←2D
2L5→

2L4

Elements Used in 2L4
  1. 2l1  2L4d

Si corporis sive individui quod ex pluribus corporibus componitur, quædam corpora segregentur et simul totidem alia ejusdem naturæ eorum loco succedant, retinebit individuum suam naturam uti antea absque ulla ejus formæ mutatione.

DEMONSTRATIO: Corpora enim (per lemma 1) ratione substantiæ non distinguuntur; id autem quod formam individui constituit, in corporum unione (per definitionem præcedentem) consistit; atqui hæc (per hypothesin) tametsi corporum continua fiat mutatio, retinetur : retinebit ergo individuum tam ratione substantiæ quam modi suam naturam uti ante. Q.E.D.

Indien enige lighamen van een lighaam, of van een ondeelig, dat uit veel lighamen te zamen gezet is, zich afscheiden, en indien te gelijk zo veel anderen van de zelfde natuur in hun plaats komen, zo zal het lighaam, of 't ondeelig zijn natuur, gelijk te voren, zonder enige verändering van zijn vorm, behouden.

Betoging.--Want de lighamen; (volgens 't eerste Voorbewijs) worden niet, ten opzicht van hun zelfstandigheit, onderscheiden. Maar het geen, 't welk de vorm van 't ondeelig stelt, bestaat (volgens de voorgaande Bepaling) alleenlijk in de verëeniging der lighamen: en deze verëeniging (volgens d' Onderstelling) word behouden, schoon 'er een gedurige verwisseling van lighamen geschied: het ondeelig dan behoud zijn natuur, zo ten opzicht van zelfstandigheit, als van wijze, gelijk te voren; 't welk te betogen stond.

If from a body or individual, compounded of several bodies, certain bodies be separated, and if, at the same time, an equal number of other bodies of the same nature take their place, the individual will preserve its nature as before, without any change in its actuality (forma).

Proof.--Bodies (Lemma i.) are not distinguished in respect of substance: that which constitutes the actuality (formam) of an individual consists (by the last Def.) in a union of bodies; but this union, although there is a continual change of bodies, will (by our hypothesis) be maintained; the individual, therefore, will retain its nature as before, both in respect of substance and in respect of mode. Q.E.D.
Elements in Which 2L4 is Used
  1. 2L4  2p24d