Individual Elements

←2D6
2A1→

2D7

Elements Used in 2D7

N/A

Per res singulares intelligo res quæ finitæ sunt et determinatam habent existentiam. Quod si plura individua in una actione ita concurrant ut omnia simul unius effectus sint causa, eadem omnia eatenus ut unam rem singularem considero.

By bezondere dingen versta ik dingen, die eindig zijn, en een bepaalde wezentlijkheit hebben. En indien veel ondeeligen, of bezonderen in een werking in dier voegen te zamen komen, dat zy alle te gelijk oorzaak van een eenich gewrocht zijn, zo aanmerk ik alle de zelfden voor zo verre, als een enige bezondere zaak.

By particular things, I mean things which are finite and have a conditioned existence; but if several individual things concur in one action, so as to be all simultaneously the effect of one cause, I consider them all, so far, as one particular thing.

Elements in Which 2D7 is Used

N/A